បុណ្យសម្ពោធដំបូលព្រះវិហារវត្តខន្តិយារាម​ Jacksonville , Florida,

0បុណ្យសម្ពោធដំបូលព្រះវិហារវត្តខន្តិយារាម​ Jacksonville , Florida .
១-សែម​ ចន្ទធីរ៍​ ធម្មសិរី​ ចៅអធិការវត្តខ្មែរអារីហ្សូណា​ AZ
២-ស៊ុម​ បញ្ញា​ សត្ថាមុនី​ ប្រធានវត្តធម្មិការាម​ RI
៣-នន្ទ​ សាឫទ្ធិ​ ចៅអធិការវត្តអារាមមានជ័យ​ KY
6/17/2022
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉 http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline
👉 Subscribe : http://www.youtube.com/c/MRSBHVLOG
👉 https://mrsbhvlogs.blogspot.com/
👉https://www.reddit.com/user/mrsbhvlogs
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..
————————
Social Media
============
YouTube : http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline
Page: https://web.facebook.com/sumpanhatvonline

YouTube Playlist
=============
1.) Sum Panha official : https://www.youtube.com/watch?v=BliSvYAwdyU&list=PLgRoG5jGmoCiIi0uR0EBjcr6R5hWMh5JJ
2.) Video Tesna [ Full Audio ] :https://www.youtube.com/watch?v=_DIt2w9MOWM&list=PLgRoG5jGmoCjwalio2T4GsJ-w2QBbaQ7q
3.) Short video Introl Tesna : https://www.youtube.com/watch?v=As644B_er_0&list=PLgRoG5jGmoChzX-MFx18Mk1TOsL7zb95C
4.) The Cambodian Buddhist Monk Society-USA : https://www.youtube.com/watch?v=uYE1nKZMPRw&list=PLgRoG5jGmoCgVddvOF3IejRinwbC3Ogn4
5.) កម្មវិធី ត្រៃរត្នវិនិច្ឆ័យ : https://www.youtube.com/watch?v=0bLESzSUXz4&list=PLgRoG5jGmoCjhlFiPk8rE5HzPYIB9EcKp
6.) មូលបុណ្យ : https://www.youtube.com/watch?v=dj1scdkENhE&list=PLgRoG5jGmoChbiF9BEYIrXIood16cb_-7

#SumPanhaTVonline #Mrsbhvlogs
================
Thank you for watching my video.
Please don’t forget to Subscribe to my Channel: you get more new videos every day. Good luck!

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.

p.maincategoryclass { background: #ffffff !important; } .awpcp-classifieds-menu .awpcp-classifieds-menu--menu-item-link { font-size: x-large; font-weight: 800; background-color: red; color: #fff; padding: 5px 5px 5px 5px; } li.awpcp-payment-term-feature { display: none; }